Ochrana osobných údajov

 

CONFI s.r.o., so sídlom na ul. Jégeho 12, 821 08, Bratislava, IČO: 47 441 844, zapisaná v OR Okresného súdu Bratislava, odd. Sro, vložka č. 93746/B (ďalej ako CONFI) spracováva osobné údaje klientov za účelom naplnenia zmluvných povinností voči klientom. CONFI poskytuje klientom účtovné a ekonomické poradenstvo a účtovné a ekonomické služby.

 

 

CONFI s.r.o. spracováva osobné údaje v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

 

 

CONFI s.r.o. spracováva osobné údaje ako prevádzkovateľ za účelom:

 

Vedenia účtovníctva
Vedenia peňažného denníka / účtovného denníka – chronologický zápis účtovných dokladov
Vedenie hlavnej knihy klientom – zápis účtovných prípadov na príslušné analytické účty
Vedenie saldokonta odberateľov a dodávateľov
Spracovania mesačných uzávierok a výkazov, akými sú Súvaha, Výkazy ziskov a strát a priebežné informácie o výsledku hospodárenia.
Vedieme aj kompletnú ročnú účtovnú závierku vrátane povinných výkazov akými sú Súvaha, Výkazy ziskov a strát, Prehľady peňažných tokov a účtovnícke Poznámky

 

 

Ďalej spradovávame osobné údaje za účelom:
Vypracovania daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb
Vypracovania daňových priznaní k dani z príjmov právnickych osôb
Spracovania daňových priznaní DPH - mesačných, kvartálnych, ročných a súhrnných výkazov
Registrácie klientských subjektov na Daň z Pridanej Hodnoty
Vypracovania daňových priznaní k daniam z motorových vozidiel
Vysporiadania dane pre daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou
Vypracovania daňových priznaní a poradenstva pri dani z nehnuteľností
Vypracovania ročných zúčtovaní zo závislej činnosti

 

 

Nevyhnutne spracovávame na základe zmlúv alebo plných mocí a iných foriem oprávnení aj osobné údaje pre účely:

 

Komunikácie s poverenými finančnými, colnými, daňovými a inými subjektami štátnej správy

 

 

Všetky osobné údaje uchovávame výlučne pre popísané účely a so súhlasom klienta s osobitým dôrazom na bezpečnosť a citlivosť ekonomických a podnikateľských údajov a dát, obchodných tajomstiev, knowhow, vzťahov a iných potenciálnych obchodných výhod akými sú ceny, zmluvné vzťahy, licencie a všetky náležitosti súvisiace s obchodnou činnosťou ale aj súkromných životom klientov.

 

 

Osobné údaje nikdy neposkytujeme tretím osobám, nepredávame na marketingové účely, nekontaktujeme klientov, ktorí nás odmietnu, neposielame nevyžiadané správy. Sme dôverníci našich klientov a ochrana osobných údajov je fundamentálna súčasť našej firemnej kultúry, politiky, identity a práce.

 

 

Ďalšie náležitosti vyplývajúce z nariadenie GDPR:
Vykonanie zmluvy (článok 6, par. 1 b) Nariadenia GDPR).

 

 

Rozsah osobných údajov:
Bežné osobné údaje, ekonomické osobné údaje

 

 

Prijímatelia:
lokálny správca dane /zahraničný správca dane. lokálny správca sociálneho zabezpečenia a lokálne zdravotné poisťovne

 

 

Prenos do tretej krajiny:
nevzťahuje sa

 

 

Automatizované profilovanie:
nevzťahuje sa

 

 

Doba uloženia:
do ukončenia zmluvného vzťahu, resp. do uzavretia obchodného prípadu

 

 

Dotknuté osoby:
fyzické a právnicke osoby

 

 

Práva Dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo úplné vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

 

Zodpovedná osoba:
Mgr. Ján Lopušek, office@uctovnici.com